Active Directory Replication Test Script

Active Directory ortamları için replication test, FSMO Role sahipliği raporlama için oluşturduğum scripti detaylandıracağız.

İlgili script çalışmaya başladığında ortamınızda bulunan tüm DC sunucuları, AD site bilgisi, FSMO sahipliği buluyor ve sonrasında Replication test işlemi gerçekleştiriyor. Bu işlemlerin hepsini HTML olarak raporluyor.

$servers = Get-ADDomainController -Filter *: Bu satır ile ortamımzda bulunan Domain Controller sunucularını buluyoruz.

Daha sonra HTML raporu kaydetmemiz için C:\ADReport adında bir klasör oluşturuyoruz, eğer bu isimde bir klasör varsa ek bir işlem yapılmıyor.

#HTML ile birlikte html tablomuzu oluşturuyoruz ve FSMO role sahibi olan sunucuyu buluyoruz, FSMO Role sahibi olan sunucu raporda True olarak gözükürken diğer sunucular False olarak gözükmektedir.

Daha sonra sunucular arasında Replication Test işlemi gerçekleştiriyoruz ve bunları başarılı/başarısız olarak Rapora yansıtıyoruz aynı zamanda replication sürelerini de rapora yansıtabiliyoruz.

<#
=============================================================================================
Name = Cengiz YILMAZ
Date = 11.03.2023
www.cengizyilmaz.net
www.cozumpark.com/author/cengizyilmaz
============================================================================================
#>

# DC Servers
$servers = Get-ADDomainController -Filter *
 
# Folder Create
$reportFolder = "C:\ADReport"
If (!(Test-Path $reportFolder)) {
  New-Item $reportFolder -ItemType Directory
}
 
# HTML
$reportTitle = "<h2>Active Directory Report</h2>"
$reportTableHead = "<tr><th>Hostname</th><th>Site Name</th><th>FSMO Owner</th><th>Replication Time</th><th>Replication Test</th><th>Replication Server</th></tr>"
$reportTableBody = ""
 
# DC Servers Info
foreach ($server in $servers) {
 
  # FSMO
  $fsmoRoles = (Get-ADDomain).InfrastructureMaster, (Get-ADDomain).PDCEmulator, (Get-ADDomain).RIDMaster, (Get-ADDomain).SchemaMaster
  $isFsmoRoleOwner = If ($fsmoRoles -contains $server.HostName) { "True" } Else { "False" }
 
  # Replication Test
  $replicationResult = (Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target $server.HostName -ErrorAction SilentlyContinue).LastReplicationSuccess
  If ($replicationResult) {
    If ($replicationResult.GetType().IsArray) {
      $replicationResult = [DateTime]$replicationResult[0]
    } Else {
      $replicationResult = [DateTime]$replicationResult
    }
  }
 
  $replicationStatus = If ($replicationResult) { "Pass" } Else { "Fail" }
  $replicationTimeSpan = If ($replicationResult) { ((Get-Date) - $replicationResult).TotalSeconds.ToString() + " Second " } Else { "" }
 
  # Replication To Servers
  $replicaServers = (Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target $server.HostName -ErrorAction SilentlyContinue).Partner | Sort-Object
 
  # Table Create
  $tableRow = "<tr><td>$($server.HostName)</td><td>$((Get-ADReplicationSite -Identity $server.Site).Name)</td><td style='color: green'>$($isFsmoRoleOwner)</td><td>$($replicationTimeSpan)</td><td>$($replicationStatus)</td><td>$($replicaServers -join ', ')</td></tr>"
  $reportTableBody += $tableRow
}
 
# HTML Report Create
$reportHtml = "<html><head><style>table { border-collapse: collapse; font-family: Arial; } th, td { padding: 8px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; } th { background-color: #4CAF50; color: white; } tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; } </style></head><body>" + $reportTitle + "<table>" + $reportTableHead + $reportTableBody + "</table></body></html>"
 
# HTML Report Save
$dateString = Get-Date -Format "yyyyMMdd-HHmmss"
 
$reportFilePath = "$($reportFolder)\ADReport_$($dateString).html"
 
Set-Content -Path $reportFilePath -Value $reportHtml
 
# HTML Report Location
Write-Host "Report was created: $reportFilePath" -ForegroundColor Red

Bir Cevap Yazın

%d