Exchange Server Distribution Group Rapor

Exchange Server ortamlarımızda kullandığımız dağıtım grupları için bazen rapor alma gereksinimi duymaktayız, üye karşılaştırması yapmak için veya kontrol etmek için. EAC üzerinden bu şekilde bir rapor oluşturulmadığı için 3.party ürünler kullanabiliyoruz veya PowerShell kullanmamız gerekiyor.

Hazırlamış olduğum PowerShell ile belirlediğini dağıtım grubu için veya ortamda aktif olarak çalışan tüm dağıtım grupları için rapor oluşturmaktadır.

İlgili sciprte GitHub üzerinden erişebilirsiniz.

ExchangeServerDistributionListMemberReport/DistributionListMemberReport at main · cengizyilmaz1/ExchangeServerDistributionListMemberReport (github.com)

<#
#################################################################################################################
# Yayınlanma Tarihi: 08.12.2022
# Version: 1.0
# Cengiz YILMAZ
# MCT
# https://cozumpark.com/author/cengizyilmaz
# https://cengizyilmaz.com.tr
# https://msgurusu.com (Azure Blog and News)
# cengiz@cengizyilmaz.net
##################################################################################################################
.NOTES
# Exchange Server'da aktif çalışan DL içerisindeki üyeleri CSV olarak kaydetmektedir. 
# Bir DL hesabı belirtmezseniz ortamda aktif çalışan tüm DL hesaplarını rapor vermektedir.
##################################################################################################################

function Green
{
process { Write-Host $_ -ForegroundColor Green }
}
#Get distribution group name from user
$groupName = Read-Host "Enter distribution group name (leave blank for all groups)"
#If group name is empty, get all groups
if ($groupName -eq "")
{
$groups = Get-DistributionGroup -ResultSize Unlimited
}
else
{
#Get specified group
$groups = Get-DistributionGroup -Identity $groupName
#If group does not exist, show error message and exit
if ($groups -eq $null)
{
Write-Host "Distribution group does not exist" -ForegroundColor Red
return
}
}
#Create report file
$report = @()
#This part will list group memberships and some attributes of members.
$groups | ForEach-Object {
$group = $_
Write-Host "Group: $($group.DisplayName)"
Get-DistributionGroupMember -Identity $group.Name -ResultSize Unlimited | ForEach-Object {
Write-Host " Member: $($_.Name)"
Write-Host " EmailAddress: $($_.PrimarySMTPAddress)"
Write-Host " RecipientType: $($_.RecipientType)"
Write-Host ""
$report += New-Object PSObject -Property @{
Group = $group.DisplayName
Member = $_.Name
EmailAddress = $_.PrimarySMTPAddress
RecipientType = $_.RecipientType
}
}
}
#Export report to CSV file
$report | Export-Csv "C:\DLMember.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8
#Check if the export file has been created successfully.
$Folder = "C:\DLMember.csv" 
if (Test-Path -Path $Folder) { "Success C:\DLMember.csv"| Green } else {
"Fail." 
}

Bir Cevap Yazın

%d