Exchange Server Mailbox Yapılandırma

Merhaba, son yıllarda mail kullanım oranı günlük yaşantımız için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, kuruluşlar da Mail Server Adminleri’ne gelen en çok istek “Mailbox alanımı %10 artırır mısın?” oluyor. Tabi ortamınıza göre “Unlimited” mailbox kullanabilirsiniz ama kaynak kullanımı nı kontrol edebilmek için bazı limitlendirmeler yapmanız önerilmektedir.

Örnek; Sizden mailbox için IssueWarningQuota, ProhibitSendQuota ve ProhibitSendReceiveQuota limitleri için %10 artış talep ettiler. Bu durum da sizin her mailbox için ($currentquota + %10) hesaplamanız gerekiyor.

Yeni değeri kullanıcıya atamak için ECP üzerinde gezinmeniz yada uzun bir PowerShell komutu yazmanız gerekiyor. Bu istek bir den fazla kullanıcı için istenildiyse bu işlem çok fazla zaman alabiliyor.

Bunun için ilk yapılandırma ayarları, ortamın çalışma şeklini tasarlamak çok önemli, yüksek mailbox kullanan kullanıcılar için IssueWarningQuota, ProhibitSendQuota ve ProhibitSendReceiveQuota limitleri yüksek bir database oluşturabilirsiniz ve mailboxları bu database altında oluşturabilirsiniz. Database tarafında limit oluşturmayıp mailbox limitleri ile ortamı çalıştırıyorsanız aşağıda paylaşmış olduğum PowerShell scripti bu tip işlerinizi kolaylaştıracaktır. (İlgili Scripti EMS üzerinde çalıştırınız.)

Yazının alt tarafında paylaşmış olduğum Script ile tüm mailboxları database üzerinde yapmış olduğun default değerleri uygulatabilirsiniz yada belirtmiş olduğunuz mailboxlara % belirterek artış yapabilirsiniz.

Aşağıda belirtmiş olduğum şekilde çalıştırdığınız da “cengiz.yilmaz” mailboxına database üzerinde ki default değerleri uygulatabilirsiniz.

[PS] C:\Scripts>.\Set-MailboxQuota.ps1 -Mailbox Cengiz.yilmaz -UseDatabaseDefaults
----------------------------------------
Mailbox: Cengiz Yılmaz
----------------------------------------
 
Uses Database Defaults: False
 
Warning Quota: 1.88 GB (2,019,086,336 bytes)
Prohibit Send Quota: 1.98 GB (2,126,010,368 bytes)
Prohibit Send/Receive Quota: 2.277 GB (2,444,702,720 bytes)
 
Alannah Shaw has been configured to use database quota defaults.

Aşağıda belirtmiş olduğum şekilde çalıştırdığınız da “cengiz.yilmaz” mailboxının limitlerini %10 artıracaktır.

[PS] C:\Scripts>.\Set-MailboxQuota.ps1 -Mailbox cengiz.yilmaz -IncreaseByPercentage 10
----------------------------------------
Mailbox: Cengiz Yılmaz
----------------------------------------
 
Uses Database Defaults: True
 
Warning Quota: 1.899 GB (2,039,480,320 bytes)
Prohibit Send Quota: 2 GB (2,147,483,648 bytes)
Prohibit Send/Receive Quota: 2.3 GB (2,469,396,480 bytes)
 
Calculating new quotas
Current warning quota: 1991680 KB
New warning quota: 2190848 KB
Current send quota: 2097152 KB
New send quota: 2306867.2 KB
Current send/rec quota: 2411520 KB
New send/rec quota: 2652672 KB
Setting new quotas
Quotas increased by 10 percent

Aşağıda ki komut DB001’deki tüm mailbox ları database üzerinde yapılandırılan varsayılan kota değeri ile eşitleyecektir.

[PS] C:\Scripts>Get-Mailbox -Database DB001 | .\Set-MailboxQuota.ps1 -UseDatabaseDefaults

<#
.SYNOPSIS
Set-MailboxQuota.ps1 - Configure mailbox quotas for Exchange mailboxes

.DESCRIPTION 
This PowerShell script allows you to quickly set mailbox quota values for
one or more Exchange mailboxes. You can use this script to set the mailboxes
to use the database quota defaults, increase by a specified percentage, or
decrease by a specified percentage.

.OUTPUTS
Results are output to console.

.PARAMETER Mailbox
The name of the mailbox you want to modify.

.PARAMETER UseDatabaseDefaults
This switch will set the specified mailboxes to use the default quotas
configured on the mailbox database on which they are hosted.

.PARAMETER IncreaseByPercentage
This parameter allows you to specify the percentage by which existing
quota values on a mailbox should be increased. If the mailbox is currently
using the default database quota levels the increase will be based off
those values.

If any of the three quota settings are set to "Unlimited" then this
parameter will not make any changes to the mailbox.

.PARAMETER DecreaseByPercentage
This parameter allows you to specify the percentage by which existing
quota values on a mailbox should be decreased. If the mailbox is currently
using the default database quota levels the increase will be based off
those values.

If any of the three quota settings are set to "Unlimited" then this
parameter will not make any changes to the mailbox.

.EXAMPLE
.\Set-MailboxQuota.ps1 -Mailbox Adam.Wally -UseDatabaseDefaults
The mailbox user Adam.Wally will be configured to use the quota
values configured on the mailbox database on which they are hosted.

.EXAMPLE
.\Set-MailboxQuota.ps1 -Mailbox Adam.Wally -IncreaseByPercentage 5
The mailbox user Adam.Wally will have their mailbox quota values
increased by 5 percent.

.EXAMPLE
Get-Mailbox -Database DB04 | .\Set-MailboxQuota.ps1 -UseDatabaseDefaults
All mailboxes hosted on database DB04 will be configured to use the
default database quota values.


Change Log
V1.00, 23/10/2015 - Initial version
#>


[CmdletBinding()]
param (
	
	[Parameter( ParameterSetName='Increase' )]
	[int]$IncreaseByPercentage,

	[Parameter( ParameterSetName='Decrease' )]
	[int]$DecreaseByPercentage,

	[Parameter( ParameterSetName='UseDefaults' )]
	[switch]$UseDatabaseDefaults,

  [Parameter( ValueFromPipeline=$True, Mandatory=$true)]
  [string[]]$Mailbox

	)


#...................................
# Script
#...................................

Begin {

  #...................................
  # Functions
  #...................................

  Function Convert-QuotaStringToKB() {

    Param([string]$CurrentQuota)

    [string]$CurrentQuota = ($CurrentQuota.Split("("))[1]
    [string]$CurrentQuota = ($CurrentQuota.Split(" bytes)"))[0]
    $CurrentQuota = $CurrentQuota.Replace(",","")
    [int]$CurrentQuotaInKB = "{0:F0}" -f ($CurrentQuota/1024)

    return $CurrentQuotaInKB
  }

}

Process {

  foreach ($i in $mailbox)
  {

    $UnlimitedWarning = $null
    $UnlimitedSend = $null
    $UnlimitedSendReceive = $null

    #Verify mailbox exists
    try
    {
      $mbx = Get-Mailbox $i -ErrorAction STOP

      #Current mailbox quota details
      Write-Host "----------------------------------------" -ForegroundColor White
      Write-Host "Mailbox: $mbx" -ForegroundColor White
      Write-Host "----------------------------------------" -ForegroundColor White
      Write-Host ""
      Write-Host "Uses Database Defaults: $($mbx.UseDatabaseQuotaDefaults)"
      Write-Host ""

      if ($mbx.UseDatabaseQuotaDefaults)
      {
        $quotas = @(Get-MailboxDatabase $mbx.Database | Select IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota)

        Write-Host "Warning Quota: $($quotas.IssueWarningQuota)"
        Write-Host "Prohibit Send Quota: $($quotas.ProhibitSendQuota)"
        Write-Host "Prohibit Send/Receive Quota: $($quotas.ProhibitSendReceiveQuota)"
        Write-Host ""

        [string]$strIssueWarningQuota = $quotas.IssueWarningQuota.ToString()
        [string]$strProhibitSendQuota = $quotas.ProhibitSendQuota.ToString()
        [string]$strProhibitSendReceiveQuota = $quotas.ProhibitSendReceiveQuota.ToString()

        if ($strIssueWarningQuota -ne "Unlimited")
        {
          $CurrentIssueWarningQuotaInKB = Convert-QuotaStringToKB $strIssueWarningQuota
        }
        else
        {
          $UnlimitedWarning = $true
        }

        if ($strProhibitSendQuota -ne "Unlimited")
        {
          $CurrentProhibitSendQuotaInKB = Convert-QuotaStringToKB $strProhibitSendQuota
        }
        else
        {
          $UnlimitedSend = $true
        }

        if ($strProhibitSendReceiveQuota -ne "Unlimited")
        {
          $CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB = Convert-QuotaStringToKB $strProhibitSendReceiveQuota
        }
        else
        {
          $UnlimitedSendReceive = $true
        }

      }
      else
      {
        Write-Host "Warning Quota: $($mbx.IssueWarningQuota)"
        Write-Host "Prohibit Send Quota: $($mbx.ProhibitSendQuota)"
        Write-Host "Prohibit Send/Receive Quota: $($mbx.ProhibitSendReceiveQuota)"
        Write-Host ""

        if ($($mbx.IssueWarningQuota) -ne "Unlimited")
        {
          $CurrentIssueWarningQuotaInKB = $mbx.IssueWarningQuota.Value.ToKB()
        }
        else
        {
          $UnlimitedWarning = $true
        }
        
        if ($($mbx.ProbibitSendQuota) -ne "Unlimited")
        {
          $CurrentProhibitSendQuotaInKB = $mbx.ProhibitSendQuota.Value.ToKB()
        }
        else
        {
          $UnlimitedSend = $true
        }
        
        if ($($mbx.ProhibitSendReceiveQuota) -ne "Unlimited")
        {
          $CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB = $mbx.ProhibitSendReceiveQuota.Value.ToKB()
        }
        else
        {
          $UnlimitedSendReceive = $true
        }
      }


      #Process UseDatabaseDefaults scenario
      if ($UseDatabaseDefaults)
      {
        if ($mbx.UseDatabaseQuotaDefaults)
        {
          Write-Host "$mbx already uses database quota defaults, no change required." -ForegroundColor White
        }
        else
        {
          try
          {
            Set-Mailbox $mbx -UseDatabaseQuotaDefaults:$true -ErrorAction STOP
            Write-Host "$mbx has been configured to use database quota defaults." -ForegroundColor White
          }
          catch
          {
            Write-Warning $_.Exception.Message
          }
        }
      }

      
      #Process Increase Scenario
      if ($IncreaseByPercentage)
      {

        Write-Host "Calculating new quotas" -ForegroundColor White

        if ($UnlimitedWarning -eq $true)
        {
          Write-Host "Warning quota is unlimited and mailbox will not be modified."
        }
        else
        {
          Write-Host "Current warning quota: $CurrentIssueWarningQuotaInKB KB"
          $NewIssueWarningQuotaInKB = $CurrentIssueWarningQuotaInKB + ($CurrentIssueWarningQuotaInKB * $IncreaseByPercentage)/100
          Write-Host "New warning quota: $NewIssueWarningQuotaInKB KB"
        }

        if ($UnlimitedSend -eq $true)
        {
          Write-Host "Send quota is unlimited and mailbox will not be modified."
        }
        else
        {
          Write-Host "Current send quota: $CurrentProhibitSendQuotaInKB KB"
          $NewProhibitSendQuotaInKB = $CurrentProhibitSendQuotaInKB + ($CurrentProhibitSendQuotaInKB * $IncreaseByPercentage)/100
          Write-Host "New send quota: $NewProhibitSendQuotaInKB KB"
        }

        if ($UnlimitedSendReceive -eq $true)
        {
          Write-Host "Send/Receive quota is unlimited and mailbox will not be modified."
        }
        else
        {
          Write-Host "Current send/rec quota: $CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB KB"
          $NewProhibitSendReceiveQuotaInKB = $CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB + ($CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB * $IncreaseByPercentage)/100
          Write-Host "New send/rec quota: $NewProhibitSendReceiveQuotaInKB KB"
        }
      }


      #Process Decrease Scenario
      if ($DecreaseByPercentage)
      {
        Write-Host "Calculating new quotas in KB" -ForegroundColor White

        if ($UnlimitedWarning -eq $true)
        {
          Write-Host "Warning quota is unlimited and mailbox will not be modified."
        }
        else
        {
          Write-Host "Current warning quota: $CurrentIssueWarningQuotaInKB KB"
          $NewIssueWarningQuotaInKB = $CurrentIssueWarningQuotaInKB - ($CurrentIssueWarningQuotaInKB * $DecreaseByPercentage)/100
          Write-Host "New warning quota: $NewIssueWarningQuotaInKB KB"
        }

        if ($UnlimitedSend -eq $true)
        {
          Write-Host "Send quota is unlimited and mailbox will not be modified."
        }
        else
        {
          Write-Host "Current send quota: $CurrentProhibitSendQuotaInKB KB"
          $NewProhibitSendQuotaInKB = $CurrentProhibitSendQuotaInKB - ($CurrentProhibitSendQuotaInKB * $DecreaseByPercentage)/100
          Write-Host "New send quota: $NewProhibitSendQuotaInKB KB"
        }

        if ($UnlimitedSendReceive -eq $true)
        {
          Write-Host "Send/Receive quota is unlimited and mailbox will not be modified."
        }
        else
        {
          Write-Host "Current send/rec quota: $CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB KB"
          $NewProhibitSendReceiveQuotaInKB = $CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB - ($CurrentProhibitSendReceiveQuotaInKB * $DecreaseByPercentage)/100
          Write-Host "New send/rec quota: $NewProhibitSendReceiveQuotaInKB KB"
        }
      }


      #If either Increase or Decrease scenario, set the new quota values
      if (!($UseDatabaseDefaults))
      {
        if ($UnlimitedWarning -eq $true -or $UnlimitedSend -eq $true -or $UnlimitedSendReceive -eq $true)
        {
          Write-Host "One or more quota values are set to unlimited, mailbox will not be modified." -ForegroundColor White
        }
        else
        {
          try
          {
            Write-Host "Setting new quotas" -ForegroundColor White
            if ($mbx.UseDatabaseQuotaDefaults)        
            {
              Set-Mailbox $mbx -UseDatabaseQuotaDefaults $false -IssueWarningQuota "$($NewIssueWarningQuotaInKB)KB" -ProhibitSendQuota "$($NewProhibitSendQuotaInKB)KB" -ProhibitSendReceiveQuota "$($NewProhibitSendReceiveQuotaInKB)KB" -ErrorAction STOP
            }
            else
            {
              Set-Mailbox $mbx -IssueWarningQuota "$($NewIssueWarningQuotaInKB)KB" -ProhibitSendQuota "$($NewProhibitSendQuotaInKB)KB" -ProhibitSendReceiveQuota "$($NewProhibitSendReceiveQuotaInKB)KB" -ErrorAction STOP
            }
            if ($IncreaseByPercentage)
            {
              Write-Host "Quotas increased by $IncreaseByPercentage percent"
            }
            if ($DecreaseByPercentage)
            {
              Write-Host "Quotas decreased by $DecreaseByPercentage percent"
            }
          }
          catch
          {
            Write-Warning $_.Exception.Message
          }
        }
      }
      Write-Host "----------------------------------------" -ForegroundColor White
      Write-Host ""
    }
    catch
    {
      #Mailbox was not found
      Write-Warning $_.Exception.Message
    }

  }

}

End {

}

#...................................
# Finished
#...................................

Bir Cevap Yazın

%d