Exchange Server Quota Notification

Merhaba, bir ihtiyacımdan dolayı hazırlamış olduğum bu script $database değişkeni için belirtmiş olduğunuz database içerisinde bulunan hesapların kota durumlarını kontrol ediyor ve kota durumu $threshold değişkeninde belirtmiş olduğunuz değerin yukarısındaysa bu hesapları size notification olarak iletiyor.

SMTP Credentials bilgisini girdikten sonra ilgili hesap bilgisini C:\Quota klasörü içerisine XML olarak kaydediyor ve bu XML klasör içerisinde “.cred” olarak gözükmektedir. İlgili script bilgisi aşağıdaki gibidir;

<#	
#################################################################################################################
# Yayınlanma Tarihi: 17.02.2023
# Cengiz YILMAZ
# MCT
# https://cozumpark.com/author/cengizyilmaz
# https://cengizyilmaz.com.tr
# cengiz@cengizyilmaz.net
#
##################################################################################################################
#>
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn
 
# Set the database, threshold, from, server, port, to, subject and body variables
$Database = "DB01"
$DirPath = "C:\Quota"
$Threshold = "5"
$From = "domain@cengizyilmaz.net"
$Server = "mail.cengizyilmaz.net
$Port = 587
$To = "cengiz@cengizyilmaz.net"
$Subject = "Journal Mailbox Kota Uyarısı!"
$Body = "<html><body><h4>$database içerisinde bulunan hesapların kota durumu %$threshold değerinden fazladır.</h4><table border='3'><tr><th>Display Name</th><th>Email Address</th><th>Quota Usage</th></tr>"


$DirPathCheck = Test-Path -Path $DirPath
If (!($DirPathCheck))
{
    Try
    {
         
         New-Item -ItemType Directory $DirPath -Force
    }
    Catch
    {
         $_ | Out-File ($DirPath + "\" + "Log.txt") -Append
    }
}
#CredObj path
$CredObj = ($DirPath + "\" + "Quota.cred")
#Check if CredObj is present
$CredObjCheck = Test-Path -Path $CredObj
If (!($CredObjCheck))
{
    "$Date - INFO: creating cred object" | Out-File ($DirPath + "\" + "Log.txt") -Append
    #SMTP Info
    $Credential = Get-Credential -Message "Please enter your Mail Server credential that you will use to send e-mail $fromAddress. If you are not using the account $fromAddress make sure this account has 'Send As' rights on $FromEmail."
    #Export cred obj
    $Credential | Export-CliXml -Path $CredObj
}
 
Write-Host "Importing Cred object..." -ForegroundColor Yellow
$Cred = (Import-CliXml -Path $CredObj)

 
# Get all mailbox users in the specified database
$mailboxUsers = Get-Mailbox -Database $Database -ResultSize unlimited | Where-Object {$_.RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox'}
 
# Loop through each mailbox user
foreach ($user in $mailboxUsers) {
  # Get the mailbox statistics
  $mailbox = Get-MailboxStatistics -Identity $user.DistinguishedName
 
  # Calculate the quota usage percentage
  $quotaUsage = ($mailbox.TotalItemSize.Value.ToMB() / $user.ProhibitSendQuota.Value.ToMB()) * 100
 
  # Check if the quota usage exceeds the threshold
  if ($quotaUsage -ge $Threshold) {
    # Create the HTML table row with the user's display name, email address, and quota usage in red text
    $Body += "<tr><td>$($user.DisplayName)</td><td>$($user.PrimarySmtpAddress)</td><td><font color='red'>$($quotaUsage.ToString("0.00"))%</font></td></tr>"
 
# Create mail message object
$message = New-Object System.Net.Mail.MailMessage
$message.From = $From
$message.To.Add($To)
$message.Subject = $subject
$message.Body = $body
$message.Priority = "High"
$message.IsBodyHtml = $true
  }
}
 
# Close HTML table and body
$Body += "</table></body></html>"
 

 
# Create the SMTP client object
$client = New-Object System.Net.Mail.SmtpClient
$client.Host = $Server
$client.Port = $Port
$client.Credentials = $Cred

 
# Send the email
$client.Send($message)
 
# Dispose of the message object
$message.Dispose()

Bir Cevap Yazın

%d